Algemene voorwaarden 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Spruyt hillen bv

Begripsbepaling

Artikel 1


a. Onder Sh wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Spruyt hillen bv Tinbergenlaan 1 te IJsselstein (3401 MT)

b. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

Algemene toepasselijkheid

Artikel 2

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: Alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen Sh en afnemers.

b. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

c. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 12.

Aanbiedingen en prijzen

Artikel 3


a. Alle aanbiedingen van Sh in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, en brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. die door Sh worden verstrekt, zijn voor Sh niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Sh wordt aangeboden.
c. Sh is niet gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of , niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijs bepalende-factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutaWisselkoersen. d Alle in offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Levering en transport

Artikel 4

a. De levering van producten geschiedt in Nederland franco levering,het adres van de afnemer, met dien verstande dat Sh zich het recht voorbehoudt bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals administratie-, orderbehandelings- en vrachtkosten. De producten reizen voor risico van Sh.

b. Sh is ten allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.

c. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Sh met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Betaling

Artikel 5


a. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden in Euro's door bijschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen.

b. De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met Sh overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan Sh een rente verschuldigd van 1 % per maand of een gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het; factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige beta1ing.

c. Alle op de invorderingen vallende kosten, met name buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

d. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige beta1ing door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

e. Sh behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren. Sh is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van Sh zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is Sh gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6

a. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens Sh tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding voldaan heeft.

b. De afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht Sh onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot Sh nog in eigendom behorende producten.

c. De aanvulling op het in artikel 6 a genoemde eigendomsvoorbehood verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkende verzoek van Sh een bezitloos pandrecht voor het behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Sh in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Sh, uit welke hoofde dan ook.

d. hl de gevallen als bedoeld in artikel 9 is Sh reeds onherroepelijk gemachtigd zonder clat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Sh heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

Reclames

artikel 7


a. De afnemer dient bij levering en in ontvangstneming van de producten-te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen twee werkdagen onder opgave van redenen.

b. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door Sh slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van Sh zijn gebracht. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van Sh te zijn gebracht. Na het verstrijken van de termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.Retourgoederenregeling Spruyt hillen

Algemeen


Spruyt hillen vindt het belangrijk dat u als klant tevreden over ons bent en daarom besteden wij veel aandacht aan het correct verwerken en leveren van uw bestellingen. Toch kan er onverhoopt wel eens iets misgaan. In voorkomende gevallen mag u van ons verwachten dat wij ons ten zeerste zullen inspannen om u als klant alsnog tevreden te stellen. Een duidelijke retourgoederenregeling helpt daarbij, omdat Spruyt hillen uiteraard streeft naar het minimaliseren van retourzendingen. Graag doen wij daarbij een beroep op uw medewerking en begrip, zodat onnodige logistieke handelingen en kosten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Voorwaarden van de retourgoederenregeling

Artikelen van BUFA en Apotheek De Collegiale Bereiding

Deze artikelen mogen niet worden geretourneerd, tenzij:
1. Er door Spruyt hillen een fout is gemaakt bij de verwerking of de levering van uw bestelling.
2. Er sprake is van een probleem met de kwaliteit van de artikelen.

In aanvulling op het voorgaande geldt dat:

• Koelkast- en diepvriesartikelen uitsluitend mogen worden geretourneerd als de artikelen onder koelcondities retour gezonden worden. Een verzoek om retourzending dient u bovendien binnen 2 dagen na
aflevering in te dienen.

• Artikelen die onder de Opiumwet vallen, inclusief psychotropen, retour komen onder uw verantwoordelijkheid. U dient deze daarom altijd aangetekend/verzekerd te retourneren. Een verzoek om retourzending dient u bovendien binnen 2 dagen na aflevering in te dienen.

• Over de wijze van retourzending van artikelen die vuurgevaarlijk, corrosief,
oxiderend, giftig of milieugevaarlijk zijn, Spruyt hillen u nadere instructies zal
geven.

Verpakkingsmaterialen

Retournering is alleen mogelijk wanneer:

1. Er door Spruyt hillen een fout is gemaakt bij de verwerking of de levering van uw order.
2. Er sprake is van een probleem met de kwaliteit van de artikelen.

In aanvulling op het voorgaande geldt dat:

• Reeds geopende verpakkingen niet retour genomen worden.

• Gebroken / beschadigde artikelen niet retour genomen worden, tenzij Spruyt hillen daar expliciet om vraagt.

• In geval van gebroken / beschadigde artikelen kan Spruyt hillen u vragen om een bewijs van breuk in de vorm van een digitale foto.

Drukwerk / promotioneel

Retournering is alleen mogelijk wanneer:

1. Er door Spruyt hillen een fout is gemaakt bij de verwerking of de levering van uw order.
2. Er sprake is van een probleem met de kwaliteit van de artikelen.

In aanvulling op het voorgaande geldt dat:

• Er niet geretourneerd kan worden indien er door Spruyt hillen is geleverd conform de door u schriftelijk goedgekeurde proef.

Speciale bestellingen

Speciaal voor u bestelde artikelen worden niet retour genomen, tenzij er sprake is van een foutieve verwerking of levering van uw bestelling door Spruyt hillen, dan wel van een probleem met de kwaliteit van de artikelen.

Overige artikelen

Retournering is alleen mogelijk wanneer:

1. Er door Spruyt hillen een fout is gemaakt bij de verwerking of de levering van uw order.
2. Er sprake is van een probleem met de kwaliteit van de artikelen.

In aanvulling op het voorgaande geldt dat:

• Reeds geopende verpakkingen niet retour genomen worden.

• Gebroken / beschadigde artikelen niet retour genomen worden, tenzij Spruyt hillen daar expliciet om vraagt.

• In geval van gebroken / beschadigde artikelen kan Spruyt hillen u vragen om een bewijs van breuk in de vorm van een digitale foto.

Verzoek om retourzending

Een verzoek om artikelen te mogen retourneren dient u, tenzij anders aangegeven, binnen 5 werkdagen na aflevering telefonisch te plaatsen bij de Verkoop Binnendienst van Spruyt hillen. Deze afdeling beoordeelt uw verzoek en kent u bij een positief besluit een zogenaamd retourordernummer toe. Tevens faxt/mailt zij u
een formulier toe dat u dient te gebruiken bij de retourzending. Het voorgaande garandeert een soepele afhandeling van uw retourzending.

Houd u s.v.p. rekening met het volgende:

• Retourzendingen die zonder retourordernummer bij ons binnenkomen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

• In geval van onjuiste of onterechte retourzendingen zal Spruyt hillen telefonisch contact met u opnemen.

• Reeds geopende, beschadigde of beschreven artikelen/verpakkingen worden niet retour genomen.

Coulance

Er worden uitsluitend retourordernummers toegekend wanneer er sprake is van foutieve orderverwerking of levering door Spruyt hillen of een probleem met de kwaliteit van de artikelen.
In bepaalde situaties kan er uit coulance een retourordernummer worden toegekend, waarbij echter een bedrag van € 12,50 voor administratie en handling aan u in rekening gebracht wordt. Eventuele verzend-/transportkosten zijn in dit bedrag niet inbegrepen.